July 4, 2022

Makumbirofa

We need Vigilance to be Free!

Vana vekumusha vari kupara Mhosva mu South Africa

1 min read

Please May you support a Voice to the Voiceless on Crowdfunding Page here!

Ichi ichokwadi chiri kutaurwa ne Zvi zvarwa zvemu South Africa. Kuti Hama dzedu dziri kupara Mhosva.
Vari kuba vana ve Zimbabwe, vari kuponda, vari kubata ma truck drivers, vari kuyita humbavha huno siririsa vachiba ne ma fake ewallets.
Zvinova zviri Ku konzeresa kusa garisana ne vamwe. Vana veku musha vari kuyita izvi vaka Wanda.

Kutambura kwacho kwanyanyisa. Ma bhawa ose azara vakadzi vekumusha. Vanenge vachi bhadharisa varume Mari inoyita R50 or R70. Vamwe vakadzi vanongo wuya zve ma Viki maviri vodzoke kumusha.

Asi vari kuzvi shandira ne Ku tsvaga Mari nenzira kwayo vaka wandisa. Mabasa hakusisina. Varungu vazhinji vane ma company vari kutiza mu South Africa.

Ma South Africans ndo vane mbavha ne makororo aka wandisa kupfuura veku musha saka vava kungo Tora advantage vachiti ma Zimbabweans pose pa parwa mhosva. Ruvengo rwavo rwawana mukana.
Vano sorera vamwe, vano wurayisa vamwe vasina mhaka.
Ndino kumbira munamatire Hama dzedu idzi makororo ne mbavha.

Zvavari kuyita izvi hazvina kunaka.

Namatirayi kuti varege humbavha munyika dzevamwe or vasungwe vayende kuJeri. Vari kukonzeresa kuvhiringa hupenyu hwevamwe.

Commenta ne Shona chete chete.

by Collen Makumbirofa
Makumbirofa@protonmail.com
www.makumbirofa.com

Please May you support a Voice to the Voiceless on Crowdfunding Page here!

Leave a Reply

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »